12-1
გადმოდი  მობილობით ჩვენთან!

უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის მობილობით. გადმოდი  მობილობით ჩვენთან! ჩვენთან: მიიღებთ კრედიტების მაქსიმალურ აღიარებას და ხარისხიან განათლებას; შეძლებთ სწავლის საფასურის გადახდას გრაფიკით (4 ეტაპად ან ყოველთვიურად); გასწავლით საუკეთესო აკადემიური პერსონალი; დაგხვდებათ სტუდენტზე ორიენტირებული სწავლა-სწავლება, სტუდენტების მხარდამჭერი ღონისძიებები, თანამედროვე ინფრასტრუქტურა. ჩვენთან უკეთესია!

2
უს ჯორჯია აცხადებს სტუდენტების მიღებას 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობით

შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობისათვის ვაკანტური ადგილების, მობილობის ვადებისა და წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხის განსაზღვრის შესახებ განისაზღვრა შპს უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯიას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში მობილობისათვის შემდეგი ვაკანტური ადგილები: ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტი, ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა – 43 (ორმოცდასამი) ვაკანტური ადგილი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის […]

2
შიდა მობილობა უს ჯორჯიაში

განისაზღვრა 2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შიდა მობილობის ვადები: უს ჯორჯიაში სწავლების პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატში) შიდა მობილობის მსურველი ვალდებულია ერთი პროგრამიდან მეორე პროგრამაზე გადასვლის შესახებ გააკეთოს განაცხადი უს ჯორჯიას ფაკულტეტის დეკანის სახელზე 2018 წლის 15 იანვრიდან 16 თებერვლის ჩათვლით; შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანი განიხილავს სტუდენტის მიერ შესწავლილ სასწავლო კურსებს (კრედიტებს), ადარებს მას მოქმედი პროგრამის სასწავლო კურსებთან […]