როგორ გავხდე სტუდენტი


უმაღლეს სასწავლებელ „ჯორჯიაში“ ჩარიცხვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გზით.

თუ გსურთ ისწავლოთ უმაღლეს სასწავლებელ „ჯორჯიაში“, ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციისას აირჩიეთ კოდი 066.

  • აბიურიენტი რომელიც შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩაირიცხება პირველი არჩევანით მიიღებს სწავლის საფასურის 25%-იან შეღავათს, ხოლო მეორე ან მესამე არჩევანით ჩარიცხული აბიტურიენტი მიიღებს სწავლის საფასურის 15%-იან შეღავათს;
  • სწავლის საფასურის გადახდა შესაძლებელია ეტაპობრივად, სტუდენტზე მორგებული გადახდის გრაფიკით;
  • სწავლის საფასური უცვლელია.


ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა 0660101
კვალიფიკაცია: ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

პროგრამა აკრედიტებულია
სწავლების ენა: ქართული
კრედიტების რაოდენობა: 240
სწავლის საფასური: 2250 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 145

ჩასაბარებელი გამოცდები: მათემატიკა, ისტორია, გეოგრაფია სამოქალაქო განათლება
(პრიორიტეტები 4/5/6/11-2-3-1)
გამოცდის ტიპი: B

 

ინგლისური ენისა და ლიტერატურის პროგრამა 0660102
კვალიფიკაცია: ფილოლოგიის ბაკალავრი

პროგრამა აკრედიტებულია
სწავლების ენა: ქართული
კრედიტების რაოდენობა: 240
სწავლის საფასური: 2000 ლარი
ადგილების რაოდენობა: 30

ჩასაბარებელი გამოცდები: ისტორია, ლიტერატურა, ხელოვნება
(პრიორიტეტები 3-5/7/12-1-2)
გამოცდის ტიპი: A