წარმომადგენლობითი საბჭოს დადგენილებები


დადგენილება №1, 01.09.2007 წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულება;

დადგენილება№2, 01.09.2007 წ. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება;

დადგენილება №3, 01.09.2007 წ. საქმისწარმოების წესი;

დადგენილება №4, 08.09.2007 წ. საინფორმაციო სამსახურის დებულება;

დადგენილება №5, 08.09.2007 წ. აკადემიური საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №6, 08.09.2007 წ. მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება;

დადგენილება №7, 08.09.2007 წ. დოქტურანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის დებულება;

დადგენილება №8, 13.11.2007 წ. სამართლის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახევ;

დადგენილება №9, 13.11.2007 წ. ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახევ;

დადგენილება №10, 13.11.2007 წ. ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახევ;

დადგენილება №1, 20.07.2008 წ. აკადემიური პერსნალის კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები;

დადგენილება №1, 21.09.2009 წ. უნივერსიტეტის შინაგანაწესის დამტკიცევის შესახებ;

დადგენილება №2, 21.09.2009 წ. აკადემიური პერსნალის კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები;

დადგენილება №1, 24.01.2011 წ. აკადემიური პერსნალის კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები;

დადგენილება №1/1, 04.05.2011 წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №2, 04.05.2011 წ. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №3, 04.05.2011 წ. საინფორმაციო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №4, 04.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის საქმის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №5, 10.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის შენაგანაწესის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება № 5/1, 10.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის მისიის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №6, 10.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №7, 10.05.2011 წ. სამართლის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №8, 10.05.2011 წ. ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №9, 10.05.2011 წ. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება№10, 10.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №11, 10.05.2011 წ. სასწავლო უნივერსიტეტის მაგისტრატურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №12, 10.05.2011 წ. სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №1, 26.05.2012 წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №2, 26.05.2012 წ. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №3, 26.05.2012 წ. საინფორმაციო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №4, 26.05.2012 წ. საქმისწარმოების წესის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №5, 28.05.2012 წ. უმაღლესი სასწავლებლის  შენაგანაწესის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება № 6, 28.05.2012 წ. უმაღლესი სასწავლებლის მისიის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №7, 28.05.2012 წ. აკადემიური საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №8, 28.05.2012 წ. სამართლის ფაკულტეტის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №9, 28.05.2012 წ.  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №10, 28.05.2012 წ.ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება№11, 28.05.2012 წ.  ბაკალავრიატის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №12, 28.05.2012 წ. სტუდენტთა თვითმმართველობის დებულების დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №13, 25.06.2012 წ. აკადემიური პერსნალის კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები;

დადგენილება №2, 12.08.2013 წ. უმაღლესი სასწავლებლის  შენაგანაწესის დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №1, 10.01.2014 წ. აკადემიური პერსნალის კონკურსის ჩატარების წესი და პირობები;

დადგენილება №1, 23.03.2015 წ. უმაღლესი სასწავლებლის  შენაგანაწესის ცვლილებებით დამტკიცების შესახებ;

დადგენილება №2, 23.03.2015 წ. უმაღლესი სასწავლებლის  საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამასახურის დებულების დამტკიცება;

       დადგენილება № 1, 10 მარტი 2016 წ. წარმომადგენლობითი საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ    

        დადგენილება № 2, 10 მარტი 2016 წ. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება    

        დადგენილება №3, 10 მარტი 2016 წ.საინფორმაციო სამსახურის დებულება     

        დადგენილება №4, 10 მარტი 2016 წ. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება    

        დადგენილება №5, 10 მარტი 2016 წ.საქმისწარმოების წესი    

        დადგენილება №6, 12 მარტი 2016 წ.შინაგანაწესი     

        დადგენილება №7, 12 მარტი 2016 წ. მისია    

        დადგენილება №8, 12 მარტი 2016 წ.აკადემიური საბჭოს დებულება    

დადგენილება №9, 12 მარტი 2016 წ.  ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის საბჭოს დებულება    

         დადგენილება №10, 12 მარტი 2016 წ.ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს შემდეგი დებულება   

დადგენილება №11, 12 მარტი 2016 წ. სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს დებულება    

        დადგენილება №12, 12 მარტი 2016 წ.ბაკალავრიატის დებულება  

       დადგენილება №13, 12 მარტი 2016 წ.სტუდენტური თვითმმართველობის დებულება  

       დადგენილება №14, 12 მარტი 2016 წ.ეთიკი კოდექსი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები