საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური


 სამსახურის ძირითადი ფუნქციებია:

 • უს ჯორჯიას ინტერესებისა და მოთხოვნების გათვალისწინებით, საზოგადოებაში  არსებულ კონკურენტულ უპირატესობებთან გამკლავება და საგანამანათლებლო სფეროს მოთხოვნების სრულად დაკმაყოფილება.
 • უს ჯორჯიაში მიმდინარე და დაგეგმილი მნიშვნელოვანი ღონისძიებების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ საზოგადოების  ინფორმირებულობის ხარისხის ზრდა.

სამსახურის ამოცანებია:

 • საქმიანი ურთიერთობების დამყარება საზოგადოებასთან და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრებთან, კულტურულ-სპორტულ, შემოქმედებითი და სხვა სახის ორგანიზაცია–დაწესებულებებთან, ცნობილ მეცნიერებთან და საზოგადო მოღვაწეებთან.
 • უს ჯორჯიას მონაწილეობისათვის სამთავრობო და თვითმმართველობის ორგანოებისა და არასამთავრობო-საზოგადოებრივი  ორგანიზაციებების  მიერ გამოცხადებული   საგრანტო პროგრამების შერჩევა;
 • საინფორმაციო ბუკლეტების, პლაკატებისა და სხვა საცნობარო მასალების შემუშავება და გავრცელება საინფორმაციო გარემოში.
 • უს ჯორჯიას  საქმიანობის რეკლამირება ქვეყნის შიგნით სხვადასხვა სახის სარეკლამო საშუალებებისა და სოციალური ქსელების გამოყენებით.
 • მოქმედი კანონმდებლობით და უს ჯორჯიას მართვის ორგანოების სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული სამსახურის სხვა ფუნქციების განხორციელებას.

 

სამსახურის ხელმძღვანელი:

 •  წარმართავს სამსახურის საქმიანობას და პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულებაზე;
 •  უს ჯორჯიას  რექტორს წარუდგენს წინადადებებს სამსახურის საკადრო საკითხებთან დაკავშირებით; მოსამსახურეთა წახალისების და მათთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების, მოსამსახურეთა შვებულებების გამოყენების, მოსამსახურეთა სამსახურებრივი მივლინებების, კვალიფიკაციის ამაღლებისა და სწავლების შესახებ;
 •  განსაზღვრავს სამსახურის საქმიანობის ორგანიზებისა და დაგეგმვის წესს, ფორმებსა და მეთოდებს;
 •  უს ჯორჯიას რექტორს წარუდგენს სამსახურის მიერ მომზადებულ საკითხებს, წინადადებებს, დასკვნებსა და რეკომენდაციებს;
 • უს ჯორჯიას რექტორს პერიოდულად წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის მიერ შესრულებულ სამუშაოთა შესახებ;
 • ანგარიშვალდებულია უს ჯორჯიას  რექტორის და პრორექტორის წინაშე.
 •  სამსახურის საქმიანობაზე სამსახურებრივ ზედამხედველობას ახორციელებს უს ჯორჯიას  რექტორი და პრორექტორი.
 •  სამსახურის ხელმძღვანელის არყოფნისა ან სამსახურებრივი უფლებამოსილების განხორციელების შეუძლებლობის შემთხვევაში, უს ჯორჯიას რექტორის გადაწყვეტილებით მის მოვალეობას ასრულებს სხვა შტატის თანამშრომელი.

საკონტაქტო პირი: საზოგადოებასთან ერთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი – სოფიო დვალი ელ-ფოსტა – sdvali@usgeorgia.edu.ge მობილური: 598 71 77 98

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის დებულება