რექტორის ბრძანებები


18.10.2010 წ. ბრძანება №22 – სასწავლო პროცესის რეგულირება

10.06.2010 წ. ბრძანება №45 – დოქტორანტურის პროგრამის გაუქმება 

10.05.2010 წ. ბრძანება №41 – სტუდენტთა სტატუსი მარეგულირებელი წესები

30.04.2011 წ. ბრძანება №45 – სტუდენტთა/მაგისტრანტთა სტატუსის  მარეგულირებელი წესი

02.05.2011 წ. ბრძანება №46 –  სტრატეგიული  განვითარების გეგმა, პროგრამების დამტკიცება

16.05.2011 წ. ბრძანება № 48 – სამაგისტრო პროგრამების დამტკიცება

18.08.2011 წ. ბრძანება №61 – ხარისხის გაუმჯობესების მექანიზმების დამტკიცება

25.08.2011 წ. ბრძაება № 62 – დიპლომის გაცემის ინსტრუქციის დამტკიცება

05.09.2011 წ. ბრძანება № 64 – სასწავლო უნივერსიტეტის სარეგულაციო მექანიზმების უზრუნველყოფა

02.11.2011 წ. ბრძანება № 81 – აკადემიური პერსონალის არჩენის მიზნით კონკურსის ჩატარების შესახებ

05.01.2012 წ. ბრძანება №1 – საკონკურსო კომისიის დანიშვნის შესახებ

09.01.2012 წ. ბრძანება №2 – 2011-2012 სასწავლო წლის მეორე სემესტრის დაწყების შესახებ

01.03.2012 წ. ბრძანება № 13 – აკადემიური კონკურსის შედეგების შესახებ

23.05.2012 წ. ბრძანება №33 – პროგრამის გაუქმებისა დ ასაფირმო  სახელწოდების ცვლილების შესახებ

24.05.2012 წ. ბრძანება №34 – წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრების დანიშვნის შესახებ

01.06.2012 წ. ბრძანება №40 – სასწავლო უნივერსიტეტის სარეგულაციო  მექანიზმების უზრუნველყოფა

05.06.2012 წ. ბრძანება №42 – თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ

13.08.2013 წ. ბრძანება №34 – სტუდენტთა სტატუსი მარეგულირებელი წესი

05.09.2013 წ. ბრძანება №37 – 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემსტრის დაწყების შესახებ

27.09.2013 წ. ბრძანება №45 – პირველკურსელთა ჩარიცხვის შესახებ

23.12.2013 წ. ბრძანება №54 – პირველკურსელთა მეორადი ჩარიცხვის შესახებ

24.12.2013 წ. ბრძანება №55 – აკადემიური კონკურსის გამოცხადების შესახებ

25.02.2014 წ. ბრძანება №10 – 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემსტრის დაწყების შესახებ

28.02.2014 წ. ბრძანება №13 – აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ

23.07.2014 წ. ბრძანება №27 – მობილობის ვადები

23.07.2014 წ. ბრძანება №28 – აღდგენის ვადები

23.07.2014 წ. ბრძანება №29 – შიდა მობილობის ვადები

05.09.2014 წ. ბრძანება №32 – 2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემსტრის დაწყების შესახებ

26.09.2014 წ. ბრძანება №39 – პირველკურსელთა ჩარიცხვის შესახებ

03.11.2014 წ. ბრძანება №48 –  სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის გაუქმება

13.01.2015 წ. ბრძანება №3 – მობილობის ვადები

13.01.2015 წ. ბრძანება №4 – შიდა მობილობის ვადები 

24.01.2015 წ. ბრძანება №7 – აღდგენის ვადები

23.02.2015 წ. ბრძანება №10 – 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემსტრის დაწყების შესახებ

16.04.2015 წ. ბრძანება №26 – ხარისხის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების დამტკიცება

17.04.2015 წ. ბრძანება №27 – ხარისხის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების დამტკიცება

29.05.2015 წ. ბრძანება №33 – კონფერენციის გამართვის შესახებ

26.02.2016 წ. ბრძანება №13 – აკადემიური პერსონალის დანიშვნის შესახებ