აკადემიური და დარგობრივი გამოცემები


 

 

 

 

ავთანდილ სილაგაძე

ეკონომიკური დოქტრინები

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

საგამომცემლო სახლი ”ინოვაცია”

თბილისი, 2010.


 

ა. სილაგაძე

მ. ჭიაბრიშვილი

თ. ჭიაბრიშვილი

მეცნიერების პერპეტუუმ-მობილე

თბილისი,  2005


 

 

ა. სილაგაძე

ჯ. კახნიაშვილი

ე. მექვაბიშვილი

მიკროეკონომიკსი

დამხმარე სახელმძღვანელო

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

თბილისი,  2006


 

 

 

ა. სილაგაძე

ეკონომიკური აზრის ისტორიის საკითხები

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა

თბილისი,  2006


 

მარინე კობალავა

საცალო ვაჭრობა

დამხმარე სახელმძღვანელო

თბილისი, გამომცემლობა ”წიგნის სახელოსნო”, 2013

რედაქტორები:

პროფესორი ავთანდილ სილაგაძე

პროფესორი ანზორ აბრალავა


 

 

მარინე კობალავა

მანანა ალფაიძე

მაია მანაშერიძე

მარკეტინგის საფუძვლები

სახელმძღვანელო

ნაწილი I

მარკეტინგული ”ნოუ-ჰაუ”

(თანდართული CD)

თბილისი, 2010


 

 


 

 

მარინე კობალავა

მანანა ალფაიძე

თანამედროვე მარკეტინგის

განმარტებითი ლექსიკონი

გამომცემლობაუნივერსალი

თბილისი, 2009


 

 

ქეთი ჯიჯეიშვილი

მაია ყიფიანი

გიორგი ჩხიკვიშვილი

პოლიტიკური ფსიქოლოგია


თბილისი, 2011


 

 

ქეთი ჯიჯეიშვილი

მსოფლიო პოლიტიკა

შევსებული გამოცემა


თბილისი, 2013


 

 

 

კობა წურწუმია

ესეები

საზღვარგარეთულ ლიტერატურაზე

ნაწილი I

გამომცემლობაუნივერსალი

თბილისი, 2012


 

 

 

მერაბ მიქელაშვილი

ბიბლია

ეკონომიკური კატეგორიები

გამომცემლობა ”სიტყვა

თბილისი, 2013


 

 

 

ნინო ბოჭორიშვილი

სამართლიანი სასამართლო

განხილვის უფლება საქართველოში

გამომცემლობამერიდიანი

თბილისი, 2012


 

 

 

ია ხარაზი

სამოქალაქო სამართალი

(ზოგადი დებულებები)

ლექციების კურსი


თბილისი, 2010


 

 

 

ია ხარაზი

საბაჟო სამართალი

ახალი საბაჟო კოდექსის მიხედვით


თბილისი, 2007