მეცნიერების პოპულარიზაცია


უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია-ს

აკადემიური პერსონალის მიერ გამოქვეყნებული  

შრომების სტატისტიკური მონაცემები

 

1. სილაგაძე ავთანდილი  –

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  სრული პროფესორი 200 მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, როგორც საქართველო-ში, ისე საზღვარგარეთ, 40-ზე მეტო წიგნის ავტორი

2. კობალავა მარინე 

ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება

            ლექციების კურსები

1. ახალი მარკეტინგული პეიზაჟი 2. მარკეტინგული გარემო 3. კომპანია და მარკეტინგული სტრატეგია 4.  მარკეტინგული ინფორმაციის მართვა 5. მომხმარებლისა და ორგანი-ზაციული მყიდველის ქცევა

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი       6. ინტეგრირებული მარკე-ტინგული კომუნიკაციები –  I 7. ინტეგრირებული მარკე-ტინგული კომუნიკაციები – II 8. პროდუქტი, ბრენდინგი და ახალი პროდუქტი 9. სადისტრიბუციო არხები 23 ნაშრომის ავტორი, მათ შორის  4 სახელმძღვანელო, 1 ლექსიკონი,  14 მონოგრაფია10. საცალო და საბითუმო ვაჭრობა11. ფასწარმოქმნა და მარკეტინგული სტრატეგიები
3. ჯიჯეიშვილი ქეთევანი – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულება პოლიტიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 44 ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 6 მონოგრაფია, 9 სახელმძღვანელო, 1 კვიტესენცია)                                         
4. მიქელაშვილი მერაბ   – ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი 15 სახელმძღვანელო/ დამხმარე სახელმძღვანელოს, მონოგრაფიების, მეცნიერული კვლევების, პუბლიკაციების და მეთოდური ლიტერატურის ავტორი      
5. ყანდარელი თამაზ ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ფილოსოფიის აკადემიური დოქტორი,  პროფესორი 6 ნაშრომის ავტორი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე                                   
6. მეფარიშვილი ისაკო –  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი,  ასოცირებული პროფესორი 26 ნაშრომის ავტორი
7. გოცირიძე მედეა –  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,  სრული პროფესორი 22 ნაშრომის ავტორი, მათ შორის 3 მონოგრაფია ( ერთი უცხო ენაზე), 4 სახელმძღვანელო                                   
8. დევიძე თამარი –  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 62 გამოქვეყნებული ნაშრომი, მათ შორის 3 სახელმძღვანელო, 12 დამხმარე სახელმძღვანელო, მონოგრაფიები, მეცნიერული კვლევები,  პუბლიკაციები და მეთოდური ლიტერატურა                   
9. ილაშვილი რევაზ –  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 19 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, მონოგრაფიების, მეცნიერული კვლევების, პუბლიკაციებისა და მეთოდური ლიტერატურის, მათ შორის 2 დამხმარე სახელმძღვანელოს                                  
10. გუგუშვილი ნანა  –  ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ისტორიის აკადემიური დოქტორი სრული პროფესორი თორმეტი გამოქვეყნებული ნაშრომის ავტორი და თანაავტორი                          
11. კერესელიძე შალვა ბიზნესის ადმინისტრირების  მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 5 სტატიისა და 17 სტატისტიკური პუბლიკაციის ავტორი                             
12. ალფაიძე მანანაბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 4 სახელმძღვანელოს, 8 მონოგრფიის ავტორი და თანაავტორი, ხოლო მათშორის 1 ლექსიკონი                                        
13.თოდრაძე გოგიტა –   ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 17 პუბლიკაციის, 4 სტატიის და 2 პროექტის ავტორი                                   
14. ჯავახიშვილი ალექსანდრე    – ადმინისტრირების მიმართულება სამართლის აკადემიური დოქტორი,   სრული  პროფესორი ცხრა სამეცნოერო ნაშრომის ავტორი
     
16. წურწუმია კობაჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მიმართულება ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი, სრული პროფესორი 7 გამოქვეყნებული ნაშრომი, მათ შორის ერთი წიგნი                                                    
17. ხარაზი რევაზიბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულება ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი 4 საერთაშორისო ნაშრომის ავტორი და 2 სამეცნიერო ნაშრომის თანაავტორი