ჯორჯია აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ცხადდება კონკურსი პროფესორის, ასოცირებული  პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად.

კონკურსი ცხადდება შემდეგ აკადემიურ თანამდებობეზე:

 

მიმართულება – ბიზნესის ადმინისტრირება

დარგი/სპეციალობა  – მარკეტინგი

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 3 საშტატო ერთეული

ასისტენტ-პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა  – მენეჯმენტი

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 3 საშტატო ერთეული

დარგი/სპეციალობა  – ფინანსები

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 3 საშტატო ერთეული

ასისტენტი – 1 საშტატო ერთეული

 

მიმართულება – ინჟინერია

დარგი/სპეციალობა  – ინფორმატიკა

ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასისტენტ-პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

 

მიმართულება  – მიმართულებათაშორისი დარგები ან სპეციალობები

დარგი/სპეციალობა – სტატისტიკა

პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

 

მიმართულება – სამართალი

დარგი/სპეციალობა  – სამართალმცოდნეობა

ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

 

მიმართულება – ჰუმანიტარული მეცნიერებანი

დარგი/სპეციალობა  – ფილოლოგია

ქვედარგი/სპეციალიზაცია – ინგლისური ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

ქვედარგი/სპეციალიზაცია – ქართული  ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

 

კონკურსის ჩატარების  პირობები

პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.

ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.

ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.

კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატების შრომის ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება  ურთიერთშეთანხმებით.

ასისტენტ-პროფესორი და ასისტენტი აირჩევა წლის ვადით.

პროფესორი და  ასოცირებული  პროფესორი აირჩევა წლის ვადით.

 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დამტკიცებული ფორმით); დანართი 1

ბ) კონკურსატის ანკეტა (დამტკიცებული ფორმით); დანართი 2

გ)შესაბამისი აკადემიური  ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის  ასლები. ასევე უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლები

დ) სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (დოკუმენტები);

ე)  სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი (ბილო 10 წლის განმავლობაში, წლების მითითებით);

ვ)  ელექტრონული და ნაბეჭდი ფორმით შესაბამისი სალექციო კურსის (კურსების) სილაბუსი (სილაბუსები);

ზ) ბოლო პუბლიკაციის/ნაშრომის/წიგნის/მონოგრაფიის ეგზემპლარები ან ასლები;

თ)  2 ფოტოსურათი ¾-ზე; ელექტრონული CD დისკზე;

ი) პირადობის მოწმობის ასლი;

 

კონკურსის ჩატარების  ვადა

კონკურსი ცხადდება 2017 წლის  14 დეკემბერს.

საბუთების მიღება იწარმოებს შპს უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში 2018 წლის 15 იანვრიდან  22 იანვრის ჩათვლითმისამართზე ქ.  თბილისი, ჯურხა ნადირაძის ქ. №46,  ტელ. 2 36-91-60.

კონკურსი ტარდება ორ ეტაპად:

პირველი ეტაპი – საკვალიფიკაციო მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით საბუთების გაცნობა/შესწავლა;

მეორე ეტაპი – გასაუბრება

კონკურსის შედეგები გამოცხადდება  2018 წლის  30 იანვარი.

Leave a comment