პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა

უმაღლეს სასწავლებელ ჯორჯიაში ჩარიცხვა ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე.