მობილობის დოკუმენტები

მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველი სტუდენტის განცხადებას თან უნდა დაერთოს შემდები დოკუმენტები:

ა) სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის/ატესტატის ასლი;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

გ) სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი – კანონმდებლობით დადგენილი წესით სამხედრო აღრიცხვას დაქვემდებარებული სტუდენტების შემთხვევაში;

დ) სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტების (სტუდენტის სტატუსის მპოვების, შეჩერების, შეწყვეტის, აღდგენის და ან სხვა ბრძანების) სათანადო წესით დამოწმებული ასლები;

ე) სტუდენტის პირადი საქმე, მათ შორის გამშვები უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა სტუდენტის აკადემიური მოსწრების შესახებ, ასევე გავლილი სასწავლო კურსებისა და დაგროვებული კრედიტების მითითებით სათანადო წესით დამოწმებული სტუდენტის სასწავლო ბარათი;