კურიკულუმი

სასწავლო კომპონენტების წინაპირობების მატრიცა
კომპონენტები სასწავლო კურსის
კოდი
კრედიტების საერთო რაოდენობა
სავალდებულო სასწავლო კურსები 180
1 ეკონომიკის პრინციპები-1 ECON 1111 5
2 ეკონომიკის პრინციპები-2 ECON 1212 5
3 მათემატიკა ეკონომისტებისათვის CALEK 1110 5
4 კალკულუსი CALC 1211 5
5 ინგლისური ენა-1 ENGL 1111 5
6 ინგლისური ენა-2 ENGL 1212 5
7 ინფორმატიკა INFO 1110 5
8 შესავალი ბიზნესის ადმინისტრირებაში BUSA 1210 5
9 მიკროეკონომიკა-1 MICR 2111 5
10 მიკროეკონომიკა-2 MICR 2212 5
11 მაკროეკონომიკა-1 MACR 2111 5
12 მაკროეკონომიკა-2 MACR 2212 5
13 ფინანსების თეორია ACCT 2110 5
14 მენეჯმენტის საფუძვლები MANP 2110 5
15 ბიზნესის ორგანიზაცია, მართვა და დაგეგმვა BMAN 2110 5
16 ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი HMAN 2210 5
17 სტატისტიკა ეკონომიკასა და ბიზნესში STEB 2210 5
18 საერთაშორისო სავალუტო, საფინანსო, საკრედიტო ურთიერთობები IFCR 2210 5
19 ბუღალტრული აღრიცხვის თეორია ACC 3110 5
20 კორპორაციული მენეჯმენტი CMAN 3110 5
21 ფასიანი ქაღალდების ბაზარი SECM 3110 5
22 მარკეტინგი-1 MARK 3111 5
23 მარკეტინგი-2 MARK 3212 5
24 საზოგადოებასთან ურთიერთობები PR 3210 5
25 სადაზღვევო საქმე INS 3210 5
26 ეკონომიკური პოლიტიკა ECONP 3210 5
27 საერთაშორისო ეკონომიკა IECO 4110 5
28 ფინანსური აღრიცხვა FECO 4110 5
29 საერთაშორისო ბიზნესი IBUS 4110 5
30 კორპორაციის ფინანსები CFIN 4010 5
31 საწარმოო პრაქტიკა PRAC 4210 10
32 საბაკალავრონაშრომი BACHB 4220 20
სულ სავალდებულო არჩევითი სასწავლო კურსები : 180
არჩევითი სასწავლო კურსები
1 ფილოსოფია PHIL 1010 5
2 მეტყველების კულტურა SPICH 1010 5
3 საქართველოს ისტორია HIST 1010 5
4 პოლიტიკური იდეოლოგიები POLI 1010 5
5 ფსიქოლოგია PSYC 1010 5
6 შესავალი სამართალმცოდნეობაში PLW 1010 5
7 ინფორმაციული ტექნოლოგიები INFT 1010 5
8 საერთაშორისო ურთიერთობები INTR 1010 5
9 საქმიანი ინგლისური BENGL 2010 5
10 პოლიტოლოგია POLS 2010 5
11 თეოლოგიური ეკონომიკისა და მართვის საფუძვლები MTHE 2010 5
12 პოპულარული სტატისტიკა STATI 3010 5
13 ბიზნეს-ეთიკა BETH 2010 5
14 სტრატეგიული მენეჯმენტი SMAN 2010 5
15 მარკეტინგმენეჯმენტი MARKM 3010 5
16 ეკონომიკური ფსიქოლოგია EPSY 3010 5
17 იმიჯოლოგია IMAG 2010 5
18 ტურიზმის სტატისტიკა STUR 3010 5
19 საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა BSG 3010 5
20 საფინანსო-საბანკო სტატისტიკა FBS 3010 5
21 საცალო და საბითუმო ვაჭრობა RWT 3010 5
22 ბიზნეს კომუნიკაცია BCOM 3010 5
23 საგადასახადო საქმე TAXT 4010 5
24 აუდიტი AUDI 4010 5
25 საერთაშორისო სტატისტიკა ISTAT 4010 5
26 მსოფლიო ეკონომიკა WECN 4010 5